Landgraf-Karl-Str. 14 ( siehe Punkt )

Landgraf Karl Str.14 Landgraf Karl Str.14